obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Toto jsou OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Jany Havelkové Beránkové, se sídlem K Panelárně 351, Otovice, PSČ 362 63, IČ 692 75 807 (dále jen „Transfer Karlovy Vary“), jež poskytuje přepravní služby prostřednictvím internetové stránky https://www.transferkarlovyvary.cz (dále jen „webové stránky“).

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný vztah mezi poskytovatelem přepravních služeb, jež je také provozovatelem webových stránek a uživatelem poskytovaných přepravních služeb-zákazníkem. Vztah mezi poskytovatelem přepravních služeb a jejich uživatelem-zákazníkem neupravený těmito obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

Zákazník, který využije služeb Transfer Karlovy Vary, plně přijímá tyto obchodní podmínky a odesláním objednávky na služby Transfer Karlovy Vary, v souladu s těmito obchodními podmínkami deklaruje výslovný souhlas s jejich zněním. Zákazník, který s těmito podmínkami nesouhlasí, není oprávněn uzavřít s Transfer Karlovy Vary jakýkoliv smluvní dokument nebo zadat objednávku přes webové stránky Transfer Karlovy Vary.

Pokud není sjednáno jinak, všechny přepravní služby a zprostředkování těchto služeb jsou výhradně poskytovány registrovanými vozy taxi bez taxametru dle Zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dle § 21 odst. 4 na základě předchozí písemné smlouvy, a u vícemístných vozů s kapacitou nad 9 osob včetně řidiče pak jako příležitostná osobní silniční doprava.

 

Základní pojmy

Transfer Karlovy Vary – živnostník Jana Havelková Beránková, jež zabezpečuje poskytování služeb jako přepravce nebo zprostředkovatel přepravy a který zajišťuje nebo zprostředkovává přepravu a další služby na základě těchto obchodních podmínek.

Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb Transfer Karlovy Vary na základě smlouvy uzavřené s Transfer Karlovy Vary.

Služba/přeprava – samotná přeprava nebo zprostředkování přepravy, cestovní služby, případně jiné služby pro zákazníka, vykonávané či zprostředkované prostřednictvím poskytovatele služeb Transfer Karlovy Vary.

Řidič – jedná se o smluvního řidiče, kterému Transfer Karlovy Vary zprostředkovává přepravní službu.

 

Způsob objednání přepravy

Veškeré služby poskytuje Transfer Karlovy Vary na základě objednávky zákazníka. Objednávky lze provést online prostřednictvím webových stránek Transfer Karlovy Vary či e-mailem, to vše na kontaktní údaje uvedené na webových stránkách. Odesláním objednávky jakýmkoliv způsobem dle těchto obchodních podmínek zákazník potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi, souhlasí s cenou přepravy a platebními podmínkami.

Smlouva, na jejímž základě je realizována přeprava zákazníka, je uzavřená závazným potvrzením objednávky ze strany Transfer Karlovy Vary. Za závazné se považuje potvrzení vytvořené přes webové stránky nebo přes e-mail. Potvrzená objednávka (nebo její část) je závazná pro obě strany, to neplatí, pokud dojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení objednávky. Za porušení podmínek se rozumí zejména neuvedení správných údajů v objednávce (přesná specifikace přepravy a počet přepravovaných osob) nebo porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

 

Platby

Ceny jednotlivých typů přepravy jsou uvedeny na webových stránkách Transfer Karlovy Vary. Celková cena za objednanou přepravu je uvedena vždy při potvrzení objednávky. Zobrazením nových cen za přepravu zboží na webových stránkách Transfer Karlovy Vary se předchozí ceny stávají neplatnými a pro přepravu platí pouze nově zveřejněné ceny. To neplatí u přepravy objednané zákazníkem za platnosti původních cen.

Platbu za objednanou přepravu lze provést následujícími způsoby:

V hotovosti

Platbu v hotovosti provede zákazník u konkrétního řidiče zajišťujícího jeho přepravu nebo zástupce Transfer Karlovy Vary. Při platbě v hotovosti přijímá řidič nebo zástupce Transfer Karlovy Vary pouze české koruny (CZK) a měny, které jsou volitelné během procesu rezervace, tj. Euro (EUR) a Americký dolar (USD). Platby v hotovosti v cizí měně jsou odvíjeny od aktuálního směnného kurzu české koruny v den přepravy určený poskytovatelem služeb Transfer Karlovy Vary, nikoliv od kurzu, který byl aktuální v den provedení rezervace.

Bankovním převodem

Platba bankovním převodem (fakturou) je možná pouze na vyžádání. Poskytovatel služeb Transfer Karlovy Vary může požadovat uhrazení zálohové faktury před realizací objednávky, v opačném případě je oprávněn objednávku zrušit. Faktury mohou být vydány pouze v následujících měnách – CZK, EUR nebo USD. U faktur vystavených pro zahraniční odběratele, kde je cena přepravy nižší než 5 000 Kč, je poskytovatel služeb Transfer Karlovy Vary oprávněn účtovat manipulační poplatek 200 Kč za přijetí zahraniční platby.

Bankovní údaje

Číslo účtu: 677 796 143 / 0800

IBAN: CZ82 0800 0000 0006 7779 6143

SWIFT: GIBACZPX

 

Faktura, potvrzení o přijetí platby (zálohy)

U hotovostních plateb provedených přímo u řidiče bude řidičem v den přepravy vydáno zákazníkovi potvrzení o úhradě. U plateb realizovaných on-line přes webové stránky Transfer Karlovy Vary bude zákazníkovi zasláno potvrzení o přijetí zálohy na objednanou službu a faktura. Pokud zákazník hradí služby na základě zaslané faktury, tzn. bankovním převodem, faktura bude vystavena Transfer Karlovy Vary po připsání částky na účet, přičemž cena nezahrnuje DPH (nejsme plátci DPH). Veškeré uvedené ceny ze strany Transfer Karlovy Vary jsou koncové a nezahrnují DPH.

 

Způsob úhrady za zpáteční cestu

Pokud rezervace zahrnuje zpáteční cestu nebo větší počet cest, může zákazník zaplatit celkovou částku buď najednou, nebo zaplatit za každou cestu zvlášť. Řidičem bude vydáno zákazníkovi potvrzení o zaplacení s uvedením přesné zaplacené částky. Pokud byly uhrazeny obě cesty, předloží zákazník řidiči na zpáteční cestě potvrzení o zaplacení.

 

Zálohové platby

U objednávek, kde je místo vyzvednutí mimo Karlovy Vary, výletů a objednávek zejména pro větší skupiny, může Transfer Karlovy Vary požadovat úhradu zálohy, která musí být zaplacena alespoň 48 hodin před stanoveným časem vyzvednutí. V takových případech bude Transfer Karlovy Vary zákazníka o nutnosti složení zálohy a možném způsobu úhrady informovat. V případě neuhrazení požadované zálohy má Transfer Karlovy Vary právo bez náhrady objednávku zrušit.

 

Změny rezervace a storno podmínky

Běžná doprava (transfery)

Zákazník je oprávněn alespoň 24 hodin před sjednaným časem vyzvednutí objednávku změnit nebo zrušit, a to prostřednictvím zaslaného emailu. Pokud již zákazník za přepravu zaplatil a přepravu zrušil v požadovaném čase, vrátí mu Transfer Karlovy Vary všechny peníze zpět, v ostatním případě služba nebude fakturována.

Doprava s místem vyzvednutí mimo Karlovy Vary

Změny a storno transferů, u kterých není místo vyzvednutí v Karlových Varech, podléhají odlišným storno podmínkám. Zrušení musí být provedeno alespoň 48 hodin před plánovaným časem vyzvednutí, v opačném případě účtuje Transfer Karlovy Vary 100 % storno poplatek. Důvodem uplatnění 100 % storna je vynaložení veškerých nákladů na již objednanou a nestornovanou přepravu ze strany poskytovatele služeb Transfer Karlovy Vary.

Výlety, exkurze a ostatní služby

Zrušení rezervace musí být provedeno alespoň 24 hodin před plánovanou cestou, v opačném případě účtuje Transfer Karlovy Vary 100 % storno poplatek. U větších skupin nebo rezervací, kde je vyžadováno zaplacení zálohy, musí být zrušení rezervace provedeno alespoň 48 hodin před zahájením, v opačném případě účtuje Transfer Karlovy Vary 100 % storno poplatek. Důvodem uplatnění 100 % storna je vynaložení veškerých nákladů na již objednanou a nestornovanou službu ze strany poskytovatele služeb Transfer Karlovy Vary.

 

Vrácení peněz, kompenzace

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Pokud zákazník zrušil objednanou přepravu za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v těchto obchodních podmínkách a již zaplatil za její provedení určenou cenu, má nárok na vrácení peněz. Peníze vrátí poskytovatel Transfer Karlovy Vary zpět na kartu, která byla použita při placení objednávky. Pokud zákazník platil jiným způsobem než platební kartou, musí nárok na vrácení zaplacené částky uplatnit u poskytovatele Transfer Karlovy Vary neprodleně písemně nebo e-mailem, kde uvede kompletní údaje, kam se bude zaplacená částka vracet (např. číslo bankovního účtu vč. veškerých náležitostí).

Zrušení objednávky ze strany Transfer Karlovy Vary

Pokud vás řidič nebude moci vyzvednout ve smluveném čase v důsledku pochybení na straně Transfer Karlovy Vary nebo v důsledku nepředvídatelných událostí nezávislých na vůli Transfer Karlovy Vary, zavazuje se Transfer Karlovy Vary Vás o této skutečnosti neprodleně informovat a případně Vám nabídnout náhradní řešení.

V případě, že se řidič nedostaví ve smluveném čase na smluvené místo a neprovede přepravu z důvodu pochybení na straně Transfer Karlovy Vary, může zákazník požádat o kompenzaci za vzniklé nepříjemnosti, a to podle uvedených obchodních podmínek.

Kompenzace způsobené škody je omezena na maximální částku, jež se rovná ceně dopravy u jednotlivé rezervace, avšak nepřevyšující částku 2.000 Kč.

Z náhrady škody nebo jiné újmy jsou zcela vyjmuty případy, kdy je z logistických důvodů zajištěn náhradní vůz obdobného typu a situace, kdy ke škodě dojde vlivem vyšší moci, kterou dopravce nemůže nijak ovlivnit (např. živelné pohromy apod.).

Stížnosti

V případě jakéhokoliv problému je třeba následovat tento postup vyřizování stížností. Chce-li zákazník využít nárok na náhradu škody, musí poskytovatele služeb Transfer Karlovy Vary v případě jakéhokoliv problému neprodleně informovat o nastalé situaci. V případě, že zákazník nemůže najít svého řidiče nebo má jakýkoliv jiný problém s konkrétní objednanou službou, neprodleně kontaktuje poskytovatele služeb Transfer Karlovy Vary na telefonní číslo uvedené na webovém portále www.transferkarlovyvary.cz. V případě, že problém nebude vyřešen okamžitě nebo v požadované míře, sdělí tuto skutečnost zákazník poskytovateli služeb Transfer Karlovy Vary emailem nebo písemně a uvede všechny podrobnosti k dané stížnosti. Stížnost bude následně prošetřena v co nejkratší možné době, zpravidla během několika dnů.

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen chovat se v době přepravy dle pokynů řidiče nebo zástupce Transfer Karlovy Vary a dodržovat zejména bezpečnostní předpisy platné přepravy. Zákazník bere na vědomí, že byl o všech okolnostech včetně bezpečnostních předpisů poučen před realizací přepravy. Zákazník se také zavazuje nepoškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení přepravce a přepravní prostory a zachovávat jeho čistotu. Při porušení uvedených povinností si je zákazník vědom odpovědnosti za škodu, kterou poskytovateli služeb Transfer Karlovy Vary svým jednáním způsobí, a tuto škody je povinen nahradit.

Zákazník je dále povinen nastoupit přepravu v dohodnutém času nástupu s výjimkou případů, kdy mu objektivní skutečnosti zabrání nastoupit k přepravě včas.

Osobní údaje

Zákazník bere na vědomí, že Transfer Karlovy Vary zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní kontakt, email a adresa v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b). zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů). Takové zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, tj. přijetí objednávky k provedení přepravy, provedení objednané přepravy, jejímu zaplacení a případnému dalšímu jednání souvisejícímu s provedenou nebo neprovedenou přepravou.

Zákazník dále bere na vědomí, že poskytovatel Transfer Karlovy Vary dále zpracovává osobní údaje v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb prostřednictvím elektronických prostředků, a to v rozsahu jméno, příjmení a adresa. Zákazník bere na vědomí, že s takovým zpracováním údajů může vyslovit nesouhlas, a to v podobě odkazu, jež je obsahem každého obdrženého obchodního nebo marketingového sdělení. Poskytovatel služeb bude tyto osobní údaje v uvedeném rozsahu zpracovávat po dobu, po kterou zákazník-subjekt údajů nevysloví s takovým zpracováním, prostřednictvím příslušného odkazu, nesouhlas.

Osobní údaje bude zpracovávat výhradně poskytovatel Transfer Karlovy Vary, tyto data nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování a vyřízení objednávky a objednané přepravy a údaje bude zpracovávat po dobu nevyhnutelnou pro naplnění účelu zpracování.

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné na dobu neurčitou počínaje dnem 1.1.2017. V případě změn těchto podmínek, kterou si poskytovatel služeb Transfer Karlovy Vary vyhrazuje, jsou pro zákazníka závazné obchodní podmínky ve verzi platné v době, kdy došlo k potvrzení objednávky ze strany Transfer Karlovy Vary.

E-mail: transferkarlovyvary@email.cz | Tel.: +420 775 18 05 62

Bezpečně Komfortně Včas